Hikvision DS-7604NI-E1

795.81

Opis

Rejestrator sieciowy DS-7604NI-E1 jest nowoczesnym rejestratorem IP sucym do zapisu. podgldu oraz odtwarzania obrazu z 4 megapikselowych kamer IP z prdkoci do 50 kl./s dla kadego urzdzenia (kamera musi obsugiwa tak prdko). Dziki zczom VGA oraz HDMI. urzdzenie mona bezporednio podpi do monitora komputerowego lub telewizora bez „porednictwa” komputera. co sprawia. i jest w peni samodzielnym rejestratorem. Urzdzenie zbudowane jest w oparciu o system operacyjny Linux wykluczajcy bdy i ataki wirusów znane z systemów Windows.

Rejestracja lokalna oraz transmisja w sieci odbywa si w standardzie kompresji H.264. pozwalajcym na uzyskanie najlepszej jakoci obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowoci sieci i pojemnoci dyskowej. 1 port SATA pozwala na podczenie dysku twardego o pojemnoci do 4 TB. Dodatkowo wspierana jest obsuga sieciowych macierzy dyskowych NAS (NFS) oraz SAN (iSCSI). W przypadku przepenienia pamici. uruchamiane jest automatyczne nadpisywanie. zapobiegajce utracie najnowszych danych. Wbudowane porty USB pozwalaj na podpicie pendrivea lub zewntrznego dysku oraz skopiowanie okrelonych fragmentów na zewntrzne noniki danych.

Nowe menu zostao zaprojektowane w sposób uatwiajcy kademu. nawet pocztkujcemu uytkownikowi nawigacj i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora. Zarówno rozmieszczenie najczciej uywanych funkcji jak i szata graficzna odpowiadaj najwyszym obecnym standardom. Wsparcie przegldarek tj. Google Chrome. Opera. Safari pozwala na bezproblemow obsug rejestratora bez koniecznoci uywania mechanizmów ActiveX.

Lokalne przegldanie archiwów pozwala na odtworzenie ich ze wszystkich kanaów jednoczenie. W celu szybkiej lokalizacji momentu nagrania. zapis video przedstawiony jest na osi czasu (dugo – 1 doba). Kliknicie na jej dowolny punkt powoduje natychmiastowe odtworzenie nagra.

W systemach monitoringu IP zbudowanych w oparciu o kamery i rejestratory marki Hikvision moliwe jest ustawienie nagrywania cigego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi. Kady kana rejestracji posiada moliwo zdefiniowania parametrów nagrywania po wystpieniu zdarzenia. Istnieje moliwo zwikszenia liczby kl./s oraz wartoci bitrate. Parametry te mog by ustawione niezalenie od ustawienia nagrywania cigego. Po wystpieniu zdarzenia (detekcja ruchu. sabota wideo). rejestrator przecza si automatycznie w tryb nagrywania zdarzeniowego (zwykle z wyszymi parametrami). W pozostaym czasie nagrywanie realizowane jest w trybie cigym. Dziki temu moliwe jest odtworzenie kadej minuty przed i po zdarzeniu. a nagrania pomidzy wydarzeniami mog mie o wiele nisze parametry (ilo kl/s. bitrate). wic zajmuj znaczco mniej miejsca na nonikach pamici.

Do obsugi rejestratora w sieciach IP suy darmowe oprogramowanie iVMS-4200. Mona za jego pomoc prowadzi pen obsug i konfiguracj rejestratorów oraz kamer IP. Za pomoc aplikacji uzyska mona dostp zdalny do maksymalnie 256 rejestratorów. Program pozwala na stworzenie kont uytkowników posiadajcych róne stopnie uprawnie – pene uprawnienia dla kont typu „administrator” oraz ustawiane indywidualnie dla kont typu „go”.

Cechy charakterystyczne:

Maksymalne pasmo strumieni wideo z kamer – 25 Mbit/s.
Stabilna praca.
Obsuga przegldarek IE. Google Chrome. Opera. Safari.
Jednoczesna obsuga wyj HDMI. VGA.
Rozdzielczo HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli.
Wyszukiwanie nagra ze zdarze alarmowych.
Zoom cyfrowy.
Synchroniczne odtwarzanie nagra z 4 kamer.
Moliwo ustawienia zapisu cigego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi (kompatybilne tylko z kamerami Hikvision).
Obsuga IPv6.
Monitor stanu sieci LAN. kamer oraz dysków.

Kompresja:

H.264.
Znak wodny.
Moliwo ustawienia parametrów nagrywania indywidualnie dla kadego kanau – w szczególnoci rozdzielczoci. przepywnoci bitowej. oraz jakoci obrazu.
Synchronizacja audio-wideo.

Monitoring lokalny

Wywietlanie obrazu w postaci siatki kamer lub sekwencyjne.
Moliwo zdefiniowania do 4 stref prywatnoci dla kadej z kamer.
Ustawianie presetów i tras patrolowych kamer.
Sterowanie kamer PTZ za pomoc zaznaczania myszk odpowiedniego obszaru na wywietlanym obrazie.
Moliwo ustawienia harmonogramu patrolu. cieek i punktów pocztkowych do monitorowania przez kamery PTZ.
Wykrywanie utraty sygnau wideo. detekcja ruchu w predefiniowanych obszarach pola widzenia kamery.
Dostp do opcji szybkiego odtwarzania nagra.

Zarzdzanie dyskami

Moliwo montau 1 dysku twardego SATA o pojemnoci do 4TB.
Moliwo podczenia do 8 dysków sieciowych (8 x NAS lub 7x NAS +1x IP SAN).
Zarzdzanie grup dysków.
Funkcja diagnostyki dysków S.M.A.R.T..
Moliwo ustawienia nadpisywania danych na dysku.

Nagrywanie i odtwarzanie nagra

Nagrywanie rczne. harmonogramowe oraz z detekcji ruchu.
8 okresów nagrywania harmonogramowego. konfigurowanych dla kadej kamery z osobna.
Opcja pre i post alarmu.
Moliwo wyszukiwania nagra wedug daty. kanau. typu nagrywania.
Moliwo ustawienia indywidualnych parametrów obrazu w zalenoci od trybu nagrywania – normalnego lub wywoanego zdarzeniem.
Linia czasu nagra.
Odtwarzanie lokalne nagra wszystkich kanaów jednoczenie.
Ustawianie znaczników pozwalajcych na szybkie odnalezienie potrzebnego nagrania.
Zoom cyfrowy .
Definiowanie tzw. zdarzeniowych parametrów obrazu.
Odtwarzanie wsteczne.

Alarmy

Wykrywanie sytuacji wyjtkowych: przepenienia dysków. uszkodzenia dysku. awarii sieci. alarmów wideo. niezgodnoci standardu wideo. konfliktu IP.
Uruchamianie akcji alarmowych – wywietlenie obrazu z kamery w trybie penoekranowym. sygna dwikowy. powiadomienie mailowe.
Moliwo definiowania okresów czuwania urzdzenia na pojawienie si sygnau alarmowego.

Praca w sieci:

Interfejs sieciowy 10/100/1000Mbps.
Obsuga przegldarek IE. Google Chrome. Opera. Safari.
Obsugiwane protokoy TCP/IP. PPPoE. DHCP. DNS. DDNS. NTP. SADP. SMTP. SNMP. NFS. iSCSI
Moliwo zdalnej obsugi. ciganie nagra. przegldanie nagra. archiwizacja.
Zdalna konfiguracja parametrów rejestratora.
Zdalny import/eksport ustawie.
Zdalny podgld stanu urzdzenia. alarmów. dziennika zdarze.
Moliwo zdalnego inicjowania. formatowania dysków. aktualizowania firmware-u. wyczania urzdzenia oraz innych prac obsugowych rejestratora.
Zdalne zaczanie i wyczanie nagrywania.
Moliwo zapisywania zrzutów ekranowych.

Inne:

Obsuga rejestratora za pomoc myszy USB.
Moliwo definiowania kont uytkowników i nadawania im wielu poziomów uprawnie.
Prowadzenie dziennika zdarze; atwe wyszukiwanie zdarze. podzia na kategorie alarm. wyjtek. dziaanie. informacja.
Zaczanie i wyczanie alarmów rcznie lub automatycznie.
Moliwo zapisywania oraz importowania/eksportowania ustawie rejestratora.

Hikvision

Rejestratory przemysłowe

wodoodporna taśma led
, rs485
, logowanie neostrada
, komputer gamingowy do 3000 zł
, telefony komórkowe dla dzieci
, kamera leśna
, dyktafon samsung
, peugeot 407 android
, podsłuch do auta
, kamery ip wifi

yyyyy